Služby

V zariadení pre seniorov sa poskytujú, zabezpečujú alebo vytvárajú podmienky na tieto činnosti:

a)  odborné činnosti          
  - pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby

- sociálne poradenstvo

- sociálna rehabilitácia

- opatrovateľská starostlivosť

- pracovná terapia

- fyzioterapia prostredníctvom externého odborníka

 

b)  obslužné činnosti        

- ubytovanie

- stravovanie

- upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva

 

c)   ďalšie činnosti                     

- utváranie podmienok na:

- vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny

- úschova cenných vecí

- poskytovanie osobného vybavenia

- záujmovú činnosť

- poskytovanie osobného vybavenia, nevyhnutného ošatenia a obuv

- preprava

- iné činnosti, ktoré zákon o sociálnych službách neupravuje ale zvyšujú kvalitu sociálnej služby

/§15 ods.3 zákona o sociálnych službách/

Sociálnu službu v ZPS nemožno poskytovať osobe trpiacej psychickou poruchou, vplyvom ktorej by mohla ohrozovať seba a okolie, osobe trpiacej infekčnou a prenosnou chorobou  a osobe, ktorá by pre iné závažné poruchy svojej osobnosti narúšala spolunažívanie (asociálne správanie, alkohol

Kontakt

Biely orgován

0911 248 280

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode